Sonbeat: Escola de música

Materias en Sonbeat Escola de Música

Que impartimos

As nosas materias
Nas nosas materias non só aprenderás música, senón que vivirás unha experiencia que transformará a túa conexión coa arte sonora. Desde a composición ata a interpretación, cada curso embarcarate nunha viaxe única, explorando a esencia de cada xénero musical. Contamos con profesorado experto e comprometido con axudarche a mellorar. Descúbreo con nós e déixate levar pola música!

Harmonía

Benvidos ás clases de harmonía clásica e moderna. Neste curso, exploraremos as complexidades e belezas da harmonía musical, fusionando os principios clásicos coas expresións contemporáneas. Mergullarémonos nunha viaxe sonora que abarcará desde as estruturas clásicas ata as innovadoras progresións modernas.

Obxectivos xerais

Nivel Básico:

 • Comprender os fundamentos: Adquirir coñecementos básicos sobre acordes, escalas e progresións no contexto tonal.
 • Modos gregos: Coñecer e apreciar a sonoridade dos modos gregos ou modos derivados da escala maior.
  Ciclo de quintas: Aprender e aplicar o círculo de quintas.
 • Desenvolver o oído: Identificar e recoñecer acordes simples en contextos musicais e recoñecer escalas e modos básicos.

Nivel Intermedio:

 • Explorar a diversidade harmónica: Analizar e aplicar acordes estendidos, modulacións e contrapunto.
 • Aplicar a textura. Coñecer e explorar as diversas posibilidades á hora de levar á práctica unha progresión harmónica: arpegios, patróns de acompañamento, texturas homofónicas, contrapuntísticas…
 • Composición harmónica básica: Crear pezas musicais simples utilizando as técnicas aprendidas. Tanto o uso da harmonía como a aplicación de texturas sinxelas.

Nivel Avanzado:

 • Mestría na harmonía: Profundar na comprensión das estruturas harmónicas avanzadas propias da música moderna. Acordes por cuartas, mixturas, substitucións tritonales ou intercambios modais complexos, entre outras cousas.
 • Harmonía modal e impresionismo: Coñecer e aprender as técnicas harmónicas non tonales que se basean no uso de modos e escalas exóticas.
 • Harmonía de Jazz: Comprender e analizar estruturas harmónicas propias do jazz e outras músicas modernas derivadas como o neosoul.
 • Proxectos de composición: Desenvolver composicións orixinais en base aos conceptos aprendidos.
Contidos

Fundamentos da harmonía:

 • Acordes maiores e menores.
 • Modos gregos ou derivados da escala maior.
 • Progresións simples.
 • Funcións tonais.

Harmonía Romántica e introdución á harmonía moderna:

 • Acordes estendidos (7ª, 9ª, 11ª, 13ª).
 • Modulacións e cambio de tonalidade.
 • Contrapunto básico.

Harmonía Avanzada e contemporánea:

 • Acordes alterados e complexos.
 • Polirritmia e polifonía avanzada.
 • Experimentación con escalas exóticas e modos derivados das escalas menor harmónica e menor melódica.
Metodoloxía

Utilizaremos unha metodoloxía activa e baseada en proxectos para lograr unha aprendizaxe integral e sistemática.

Metodoloxía das clases

Actividades por Proxectos:

Creación de Progresións:
Os estudantes crearán progresións harmónicas orixinais e recibirán retroalimentación.
Na medida do posible colaborarán en grupos para diversificar as ideas e estilos.

Análise Harmónica de Obras:

Estudo detallado de composicións clásicas e modernas.
Presentación de análise á clase para fomentar a discusión.

Composición Colaborativa:

Proxecto final onde os estudantes colaborarán na creación dunha composición harmónica completa.
Para iso, farán uso de elementos aprendidos en todos os niveis.

Obxectivo Final:

O obxectivo final é que os estudantes non só adquiran coñecementos teóricos, senón que tamén desenvolvan habilidades prácticas para aplicar a harmonía de maneira creativa nas súas propias creacións musicais. Estou emocionado por esta viaxe musical con todos vostedes!

Combo

A materia de COMBO é o núcleo onde converxen os diferentes departamentos da Escola SONBEAT, onde se profundará nos diferentes estilos de música (pop, Rock, Funk, Jazz, Blues, Soul #etc…) ofrecendo un programa dinámico, práctico e atractivo que abre portas cara a un futuro profesional no mundo musical.

En definitiva, imaxínache tocar as túas cancións preferidas cos compañeiros e compañeiras da escola.

Estás preparad@?

1,2,3, e….

Obxectivos xerais
 • Desenvolver habilidades para tocar en grupo, atopando o papel adecuado como instrumentista para optimizar a sonoridade do conxunto.
 • Integrar coñecementos técnicos e teóricos na práctica musical, preparando ao alumno para actuacións en vivo e concertos da Escola.
Obxectivos por niveis

Nivel Básico

 1. Introducir ao alumno na dinámica de tocar en grupo.
 2. Desenvolver habilidades básicas de técnica instrumental e lectura musical.
 3. Familiarizar ao estudante cos elementos esenciais da produción musical e sonoridade grupal.

Nivel Medio

 1. Profundar en técnicas instrumentais e habilidades de interpretación.
 2. Desenvolver a capacidade de improvisación e creatividade musical.
 3. Mellorar a coordinación e comunicación dentro do grupo musical.

Nivel Avanzado

 1. Consolidar habilidades técnicas e artísticas para actuacións profesionais.
 2. Perfeccionar a interpretación, produción e xestión de actuacións en vivo.
 3. Fomentar a creatividade, innovación e liderado dentro do conxunto musical.
Metodoloxía

Ritmo e Comprensión Musical:

 • Traballar o ritmo, aprender a contar e sentir grupos de compases.
 • Comprensión de guións cifrados, tablaturas e partituras.

Estrutura e Interpretación:

 • Estruturar unha peza musical, identificando os seus partes e a importancia de cada unha.
 • Construción e interpretación de sós e pautas de improvisación.

Técnica Instrumental e Voz:

 • Tocar acordes con fluidez e conexión harmónica.
 • Afinación correcta de instrumentos e voz.
 • Manexo de pedais para guitarristas e técnicas avanzadas.

Tecnoloxía e Produción Musical:

 • Uso adecuado da tecnoloxía musical, programación de teclados e procura de sons.
 • Gravación, análise de resultados e optimización do son do grupo.


Percepción Auditiva e Estética Musical:

 • Desenvolvemento da percepción auditiva reflexiva.
 • Procura e definición da estética do grupo con achegas dos seus membros.

Preparación para Actuacións en Vivo:

 • Exercicios con claqueta para coordinación grupal.
 • Mentalización e actitude adecuada para tocar en directo, enfocando na conexión co público.

Repertorio:

 • Adaptación de arranxos para interpretar pezas en diversos estilos, desde rock, pop, funk, ata jazz e blues.
 • Posibilidade de propoñer e traballar os teus propios temas baixo a supervisión do teu titor, fomentando a creatividade e expresión persoal.

Composición

A clase de Composición de Música Moderna e Contemporánea céntrase no desenvolvemento creativo e o dominio teórico. Nesta materia exploraranse diversas correntes musicais, desde o impresionismo ata as tendencias contemporáneas como son o neoclasicismo, o minimalismo, o jazz e o pop moderno. Os estudantes escoitarán e analizarán obras de compositores destacados e aplicarán os seus coñecementos en proxectos orixinais.

Obxectivos xerais

Nivel Básico:

 • Coñecemento de Texturas Musicais:
  Identificar e aplicar texturas básicas en composicións simples.
 • Técnicas de Desenvolvemento Melódico:
  Utilizar técnicas melódicas de desenvolvemento e variación. Entre elas a inversión melódica, a transposición, a retrogradación, a aumentación ou diminución rítmica ou a fragmentación motívica.
 • Coñecemento de Harmonía:
  Comprender e aplicar principios de harmonía tonal. Asimilar a tonalidade maior e a tonalidade menor, así como o concepto de centro tonal e funcións tonales.
 • Técnicas de Orquestración e Organoloxía Básica:
  Experimentar con instrumentación básica e coñecer a organología elemental dos instrumentos máis coñecidos e utilizados na nosa cultura musical.

Nivel Intermedio:

 • Estudo de Compositores: Debussy e Ravel:
  Analizar obras crave, cuestionando como incorporar as súas ideas e técnicas en composicións propias. Como orientación proponse o estudo de Debussy e Ravel, pero en función dos intereses do alumnado poderían cambiar os compositores ou as obras ás que se presta especial atención.
 • Harmonía Avanzada: Tonalidade Expandida, Modulación e Modalidade.
  Explorar e aplicar a tonalidade expandida (inclúe dominantes secundarias e intercambios modais, entre outras cousas). Coñecer e aplicar métodos de modulación (cambio de tonalidade durante unha mesma obra). Asimilar o concepto de modalidade e comparalo coa tonalidade, de forma que se integre como unha ferramenta compositiva máis.
 • Principios de física do son:
  Desenvolver coñecementos achega do timbre a través da física do son e particularmente da serie de harmónicos. Da mesma forma, presentaranse conceptos provenientes da síntese de son como a envolvente ou as diversas formas de modulación.
 • Técnicas de Orquestración Avanzada:
  Desenvolver capacidades e técnicas de orquestración, enfocándose en obras de compositores relevantes, como Tchaikovsky e Stravinsky, por exemplo. Reflexionar sobre as características tímbricas dos instrumentos e profundar na súa mecánica e o seu funcionamento.
 • Proxecto de Composición Baseado en Estilo:
  Crear unha composición que reflicta o estilo dun dos compositores estudados a elección do alumno ou alumna.

Nivel Avanzado:

 • Estudo de Compositores: Bartok, Messiaen, Gubaidulina, Ligeti: Profundar na obra doutros compositores de técnicas compositivas máis complexas e aplicar as súas técnicas en obras. Así mesmo, propoñerase que o alumno ou alumna escolla un compositor, compositora ou artista e estude a súa obra detidamente.
 • Exploración de Tendencias Contemporáneas: Neoclasicismo, Minimalismo, Impresionismo etc.:
  Analizar e aplicar técnicas de diversas correntes contemporáneas. Coñecer superficialmente a historia da música moderna e a música contemporánea.
 • Introdución á composición electrónica: Música concreta vs Música electrónica. Ferramentas e conceptos propios da electrónica e a música composta con computadores.
  Coñecer a historia e a orixe da composición electrónica. Nesta perspectiva, asimilar a relevancia da invención da gravación e da síntese de son.
  Comprender e saber aplicar principios básicos da síntese de son.
  Realizar unha aproximación ás ferramentas máis coñecidas para a composición con computador. Editores de partituras, Dixital Audio Workstations e máis.
 • Proxecto de Composición Multixénero: Jazz e Pop Moderno:
  Integrar elementos de jazz e pop moderno en composicións propias.
  Comprender e dominar as técnicas formais e estruturais da música pop e comercial.
  Desenvolver técnicas compositivas que permitan a improvisación.
  Reflexionar sobre a obra aberta e o papel da interpretación.
 • Desenvolvemento de Identidade Artística:
  Fomentar a expresión persoal e a orixinalidade na composición, alentando aos estudantes para desenvolver a súa propia identidade artística.
Metodoloxía baseada en proxectos

Análises de Obras:

Estudo detallado de obras crave de compositores seleccionados. Para iso tentarase realizar análises grupais e presentar os resultados publicamente.

Sesións de Análise Comparativa:

Comparación de obras de distintos xéneros para entender as similitudes e diferenzas. Neste caso os alumnos, individual ou grupalmente, analizarán obras de diferentes estilos para despois presentalas ao resto e así fomentar un debate sobre similitudes, diferenzas e elementos de especial interese en cada xénero musical.

Colaboración Interdisciplinaria:

Posibilidade de colaborar con estudantes doutras disciplinas artísticas para proxectos conxuntos. Entre outras cousas, que alumnos ou alumnas que asistan a clases de instrumento poidan colaborar co departamento de composición tocando obras de alumnas ou ben mostrando as características dos seus instrumentos.

Metodoloxía

Ritmo e Comprensión Musical:

 • Traballar o ritmo, aprender a contar e sentir grupos de compases.
 • Comprensión de guións cifrados, tablaturas e partituras.

Estrutura e Interpretación:

 • Estruturar unha peza musical, identificando os seus partes e a importancia de cada unha.
 • Construción e interpretación de sós e pautas de improvisación.

Técnica Instrumental e Voz:

 • Tocar acordes con fluidez e conexión harmónica.
 • Afinación correcta de instrumentos e voz.
 • Manexo de pedais para guitarristas e técnicas avanzadas.

Tecnoloxía e Produción Musical:

 • Uso adecuado da tecnoloxía musical, programación de teclados e procura de sons.
 • Gravación, análise de resultados e optimización do son do grupo.


Percepción Auditiva e Estética Musical:

 • Desenvolvemento da percepción auditiva reflexiva.
 • Procura e definición da estética do grupo con achegas dos seus membros.

Preparación para Actuacións en Vivo:

 • Exercicios con claqueta para coordinación grupal.
 • Mentalización e actitude adecuada para tocar en directo, enfocando na conexión co público.

Repertorio:

 • Adaptación de arranxos para interpretar pezas en diversos estilos, desde rock, pop, funk, ata jazz e blues.
 • Posibilidade de propoñer e traballar os teus propios temas baixo a supervisión do teu titor, fomentando a creatividade e expresión persoal.