Sonbeat: Escola de música

Instrumentos de Sonbeat Escola de Música

Que impartimos

Clases de Música no Val Miñor

Descobre a maxia da música en Sonbeat, a nosa escola onde os sons convértense en emocións. Explora un abanico de instrumentos que van desde o piano ata a batería, cada un listo para ser a extensión da túa creatividade. En Sonbeat, non só ensinamos, senón que inspiramos, guiándote nunha viaxe musical única onde cada nota conta. 

Clases de baixo eléctrico

A clase de baixo eléctrico centrarase en proporcionar aos estudantes unha base sólida en técnicas, teoría musical e desenvolvemento do ritmo. Enfocarase en fortalecer a coordinación, comprensión harmónica e habilidades para tocar en diferentes estilos musicais. Cada sesión combinará exercicios prácticos, teoría aplicada e práctica en conxunto para asegurar unha aprendizaxe integral e progresiva.

Obxectivos por nivel

Nivel Básico:

 1. Técnica: Introdución á postura correcta, afinación do baixo, familiarizarse co metrónomo e execución de liñas de baixo básicas.
 2. Teoría Musical: Aprender a estrutura do instrumento, lectura básica de tablaturas e ritmos elementais.
 3. Repertorio: Dominar patróns rítmicos básicos e tocar cancións simples en diferentes xéneros musicais.

Nivel Medio:

 1. Técnica: Mellorar a precisión na execución, introducir técnicas como o slap, pop e palm mute.
 2. Teoría Musical: Profundar en escalas, modos, arpegios e harmonías aplicadas ao baixo. Entender as funcións do baixo en diferentes estilos.
 3. Repertorio: Interpretar liñas de baixo máis complexas, explorando estilos como funk, rock, reggae e jazz.

Nivel Avanzado:

 1. Técnica: Dominar técnicas avanzadas de slap, tapping, e walking bass. Traballar na improvisación e expresión musical.
 2. Teoría Musical: Analizar estruturas harmónicas, composición e arranxos musicais desde a perspectiva do baixo.
 3. Repertorio: Abordar pezas musicais desafiantes, explorando estilos avanzados como fusion, latin jazz e música experimental. Fomentar a creatividade e a interpretación persoal.
Metodoloxía

1. Fundamentos do baixo:

Anatomía do baixo:
– Compoñentes Principais: Detallaranse as partes esenciais do baixo, desde o corpo ata o mastro, explicando a función de cada compoñente na produción do son.
– Mantemento Básico: Ensinaranse prácticas de coidado e mantemento, como a limpeza, axuste da ponte e cambio de cordas.

Postura e Técnica:
– Postura Corporal: Salientarase a importancia dunha postura adecuada para evitar tensións e facilitar a execución fluída.
– Posición da Man e Dedos: Instruirase sobre como colocar a man e os dedos para lograr unha técnica eficiente e son claro.

2. Técnica Instrumental:

Escalas e Exercicios:
– Escalas Maiores e Menores: Exploraranse escalas fundamentais para desenvolver a destreza e familiaridade co diapasón do baixo.
– Técnicas de Slap e Pop: Introduciranse e practicarán técnicas como o slap e pop para enriquecer o son e a expresividade.

Coordinación Rítmica:
– Patróns Rítmicos: Ensinaranse diversos patróns rítmicos e grooves para mellorar a coordinación entre a man dereita e esquerda.
– Técnica de Fingerstyle: Practicaranse técnicas de fingerstyle e pizzicato para diversificar as posibilidades sonoras.


3. Teoría Musical:

Harmonía e Progresións:
– Progresións de Acordes: Estudaranse progresións comúns en diferentes xéneros musicais, analizando a súa estrutura e función na música.
– Teoría Harmónica: Profundarase en conceptos de harmonía, como escalas modais, acordes estendidos e substitucións, para enriquecer a interpretación musical.

Lectura e Comunicación:
– Lectura de Partituras: Instruirase na lectura básica de partituras e tablaturas, comezando con exercicios simples e avanzando gradualmente.
– Comunicación Musical: Fomentarase o desenvolvemento de habilidades auditivas e de comunicación dentro dun ensemble ou banda.

4. Repertorio:

Adaptación de Estilos:
– Exploración Musical: Seleccionaranse e adaptarán pezas musicais de diversos estilos (funk, rock, blues, jazz, reggae) para practicar e aplicar as técnicas aprendidas.
– Creación e Improvisación: Animarase aos estudantes para experimentar coa improvisación e creación de liñas de baixo, fomentando a creatividade e expresión persoal.

Nesta metodoloxía proporciónase un enfoque estruturado e progresivo para as clases de baixo, garantindo unha aprendizaxe integral que abarca desde os fundamentos técnicos ata a interpretación musical avanzada.

Embárcate nesta emocionante viaxe musical co rei do pulso: o baixo!

Clases de batería

Nas nosas clases de batería os alumnos aprenderán a tocar e desenvolverse en distintos estilos. Comezaremos coas bases esenciais, asegurándonos de que sintas cómodo coa batería e a súa linguaxe.

A medida que avanzamos, exploraremos diferentes xéneros musicais e fomentaremos a expresión persoal.

O proceso sempre está adaptado ás necesidades individuais de cada alumno, creando un ambiente cómodo onde poidas adaptarche e conectar paso a paso co instrumento.

Obxectivos por nivel

Nivel Básico:

– Obxectivo: Familiarización coa batería e a súa configuración.
– Contidos:

 • Partes da batería e posición correcta fronte ao instrumento.
 • Introdución á lectura de partituras.
 • Desenvolvemento de coordinación entre mans e pés.
 • Ritmos básicos e técnicas de golpeo.
 • Introdución ao traballo con metrónomo.

Nivel Intermedio:

– Obxectivo: Consolidación de habilidades técnicas, control do tempo e dinámicas.
– Contidos:

 • Exercicios de tempo
 • Estudo de xéneros musicais específicos. Rock, pop, funk, blues, soul, reggae, jazz etc.
 • Aplicación de dinámicas e matices.
 • Escalas rítmicas, rudimentos e desenvolvemento motívico de ritmos e breaks.
 • Crear rutinas de estudo.

Nivel Avanzado:

– Obxectivo: Dominio técnico e expresivo, preparación para proxectos profesionais e cursos superiores:
– Contidos:

 • Lectura a primeira vista.
 • Traballo de polirritmias.
 • Transcricións doutros baterías.
 • Improvisación e desenvolvemento de sons.
 • Consolidación de escalas ritmicas, rudimentos e grooves.
 • Ampliación e perfeccionamento dos distintos xéneros musicais.
Metodoloxía

– Posición e agarre de baquetas:

Desde o inicio na batería, farase unha boa explicación sobre o agarre de baquetas e as posturas adecuadas fronte á batería. Desta maneira conseguiremos soltura, comodidade e confort, evitando posibles lesións ou movementos que nos poidan magoar á hora de tocar.
Isto é algo que iremos vendo ao longo do tempo xa que con cada novo estilo de música ou cada novo ritmo que aprendamos, necesitará dos seus propios movementos para sacarlle o seu son adecuado.

– Técnica:

Para esta parte máis física da batería traballaremos os rudimentos. Enfocaremos esta parte como un adestramento físico dos nosos dedos, bonecas e brazos. Adquirindo cada vez maior soltura no instrumento. Veremos: Golpes simples, multi rebotes, redobres, paradiddles, mordentes ou flams etc.

– Coordinación de mans e pés:

A coordinación entre mans e pés é esencial para calquera baterista. Comezamos con exercicios simples, enfocándonos en patróns básicos de bombo e caixa. Progresivamente, engadimos complexidade, incorporando ritmos e polirritmias. A clave está na paciencia e a práctica constante, permitindo que as extremidades se sincronicen naturalmente. A utilización de metrónomos e subdivisión rítmica é clave para fortalecer esta habilidade.

– Perfeccionamento rítmico:

Este é un piar fundamental no noso papel como baterista. A batería é a encargada de soster á banda no pulso e facer que o ritmo estea vivo e transmita seguridade e estabilidade ao resto de músicos do grupo. Para iso traballaremos ben as figuras rítmicas (corcheas, tresillos, semicorcheas, seisillos, #etc) mediante a escala rítmica, practicar ritmos con exercicios de metrónomo, practicar breaks e fills no pulso…

– Repertorio:

É importante aprender gozando, e para eles tocaremos bastantes cancións dos nosos estilos de música favoritos (xa sexan as versións orixinais, ou adaptadas ao noso nivel). Tamén ampliaremos coñecementos da contorna da batería, aprendendo sobre bateristas de referencia mediante vídeos, álbums, directos…

Clases de canto

Nas clases de canto e técnica vocal, os alumnos aprenderán autoexpresión, descubrimento e desenvolvemento vocal e musical. As clases están adaptadas ás necesidades individuais de cada estudante, tentando crear unha contorna estimulante e de apoio, onde cada voz poida evolucionar e fluír.

Obxectivos por nivel

Nivel Básico:

No nivel básico, enfocámonos en establecer as bases esenciais para o canto. Coñecer o noso instrumento. Os obxectivos inclúen:

 1. Desenvolvemento da Técnica Vocal: Descubrir e coñecer o noso aparello fonador. Aprender e aplicar técnicas básicas de respiración, resonancia, vocalización e proxección vocal.
 2. Adestramento do Oído: Desenvolver a capacidade auditiva para a afinación e a interpretación musical.
 3. Exploración do Repertorio: Familiarizarse cun repertorio adaptado á habilidade técnica, explorando diferentes xéneros musicais.

Nivel Intermedio:

No nivel intermedio, avanzamos cara a unha comprensión máis profunda da voz e a interpretación sen descoidar as bases inciales. Os obxectivos inclúen:

 1. Perfeccionamento da Técnica Vocal: Refinar a técnica vocal, sen descoidar as técnicas básicas, abordando desafíos específicos de cada alumno.
 2. Expresión Artística: Desenvolver a capacidade de transmitir emocións a través da interpretación e a conexión persoal coa música.
 3. Repertorio Expandido: Explorar un repertorio máis diverso e desafiante, adaptado ao crecemento técnico do estudante.

Nivel Avanzado:

No nivel avanzado, aspiramos a un bo control vocal e desenvolvemento artístico. Ser coñecedores do que necesita a nosa voz. Os obxectivos inclúen:

 1. Perfección Técnica: Dominar técnicas avanzadas para enfrontar repertorio esixente.
 2. Interpretación Profunda: Desenvolver a capacidade de interpretar cancións de maneira única e saber personalizalas.
 3. Proxectos Artísticos: Colaborar en proxectos creativos, como a creación de arranxos vocais, ou axudar en temas de composición propia.
Metodoloxía

Na nosa metodoloxía, adoptamos un enfoque baseado en actividades por proxectos para lograr unha aprendizaxe individualizada e adaptada ás necesidades de cada alumno. Algúns aspectos clave inclúen:

 1. Proxectos Personalizados: Deseñamos proxectos adaptados aos intereses individuais de cada estudante, fomentando o autoconociemiento.
 2. Exploración de Xéneros: A través de exploración, profundamos nunha variedade de xéneros musicais para enriquecer a experiencia musical do estudante.
 3. Desenvolvemento Escénico: Integrando proxectos de presentación en público, fomentamos o desenvolvemento de habilidades escénicas.
 4. Feedback Construtivo: Implementamos sesións de motivación para un crecemento continuo, promovendo o autoconociemiento e a mellora constante.

En resumo, as nosas clases de canto ofrecen unha viaxe musical personalizada, guiando aos estudantes desde os fundamentos vocais máis básicos, ata a expresión artística avanzada.

Clases de guitarra

A clase de guitarra está deseñada para proporcionar aos estudantes unha comprensión profunda e práctica do instrumento. Enfocarase en técnicas de execución, teoría musical e desenvolvemento auditivo. Cada sesión estruturarase en exercicios prácticos, teoría aplicada e práctica en conxunto para fomentar a aprendizaxe integral.

Obxectivos por nivel

Nivel Básico:

1. Técnica: Introdución á postura correcta, afinación básica e execución de acordes abertos.
2. Teoría Musical: Coñecemento básico de lectura de partituras, ritmos simples e comprensión da estrutura dunha canción.
3. Repertorio: Aprender cancións sinxelas utilizando acordes básicos e patróns de rasgueo.

Nivel Medio:

1. Técnica: Mellorar a velocidade e precisión na execución, explorar técnicas como o fingerpicking e slides.
2. Teoría Musical: Profundar en escalas maiores e menores, entender progresións de acordes e técnicas de improvisación.
3. Repertorio: Interpretar cancións máis complexas, abordando diferentes estilos musicais como o blues, rock e folk.

Nivel Avanzado:

1. Técnica: Dominar técnicas avanzadas como o tapping, hammer-ons, pull-offs e arpegios. Traballar na expresividade e control do son.
2. Teoría Musical: Estudar modulacións, harmonías avanzadas, e análises de composicións musicais.
3. Repertorio: Interpretar pezas musicais desafiantes, explorando estilos como o jazz, flamenco e música clásica. Fomentar a improvisación e a creación propia.

Metodoloxía

1. Introdución e Fundamentos:

Anatomía da Guitarra:
– Compoñentes Principais: Detallaranse as partes principais da guitarra, desde a cabeza ata a base, explicando a función de cada compoñente na produción do son.
– Mantemento Básico: Ensinaranse conceptos de coidado e mantemento, como a limpeza, cambio de cordas e axuste da acción.

Postura e Técnica:
– Postura Corporal: Salientarase a importancia dunha postura correcta para evitar tensións e facilitar o fluxo de movemento.
– Posición da Man e Dedos: Instruirase sobre como colocar adecuadamente a man e os dedos para lograr unha execución fluída e precisa.

2. Técnica e Execución:

acordes e Rasgueo:
– Acordes Básicos: Introduciranse acordes abertos (Do, Re, Mi, etc.)/ etc.) e formas básicas de acordes (A, E, D etc.)/ etc.), practicando cambios suaves e rápidos entre eles.
– Patróns de Rasgueo: Ensinaranse diferentes patróns de rasgueo, desde os máis simples ata patróns máis complexos, para desenvolver ritmo e coordinación.

Escalas e Melodías:
– Escalas Maiores e Menores: Exploraranse escalas básicas para mellorar a destreza e familiaridade co diapasón.
– Melodías Simples: Introduciranse melodías e riffs simples para aplicar as técnicas aprendidas e mellorar a musicalidade.

3. Teoría Musical:

Lectura e Interpretación:
– Lectura de partituras e tabalaturas: Instruirase na lectura básica de tablaturas e partituras, comezando con exercicios sinxelos e avanzando gradualmente.
– Notación Musical: Familiarizarase aos estudantes coa notación musical, símbolos de acordes e estruturas de cancións.

Harmonía e Progresións:
– Progresións de Acordes: Estudaranse progresións de acordes comúns en diferentes xéneros musicais, analizando a súa estrutura e función.
– Teoría Harmónica: Introduciranse conceptos de harmonía, como acordes dominantes, menores e sétimos, para enriquecer a sonoridade e a interpretación.

4. Repertorio:

Adaptación de Estilos:
– Exploración de Xéneros: Seleccionaranse cancións de diversos estilos (folk, rock, blues, pop) para adaptar e practicar as técnicas aprendidas.
– Creación Musical: Fomentarase a creatividade e expresión persoal, animando aos estudantes para adaptar e crear as súas propias versións de cancións.

Nesta metodoloxía proporciónase un enfoque estruturado e progresivo para as clases de guitarra, garantindo unha aprendizaxe integral que abarca desde os fundamentos técnicos ata a interpretación musical avanzada.

“Os máis importante é gozar do proceso de descubrimento e desenvolvemento de habilidades musicais coa guitarra!”

Clases de música e movemento

O noso programa está especialmente deseñado para nenos de entre 3 e 6 anos de idade; fomentando un espazo onde a creatividade florece a través da expresión musical e o movemento. Nun ambiente lúdico e estimulante, os pequenos explorarán o fascinante mundo da música dunha maneira única e divertida.

Obxectivos xerais

Na nosa clase, enfocámonos en desenvolver habilidades fundamentais que sintan as bases para un futuro aprecio e participación activa na música.
Algúns dos nosos obxectivos xerais inclúen:

 1. Desenvolvemento de Habilidades Motoras: Fomentamos o desenvolvemento das habilidades motoras finas e grosas a través de actividades que involucran movementos corporais e manipulación de instrumentos musicais adaptados á súa idade.
 2. Estimulación Sensorial: Exploramos os sentidos a través da audición, o tacto e o movemento, permitindo aos nenos conectar coa música dunha maneira multisensorial.
 3. Fomento da Creatividade: Inspiramos a creatividade a través da improvisación, xogos musicais e actividades que estimulan a imaxinación dos nenos.
 4. Socialización: Creamos un ambiente de grupo onde os nenos aprenden a compartir, colaborar e comunicarse a través da música, fomentando o desenvolvemento social e emocional.
Contidos

As nosas clases abarcan unha variedade de contidos musicais e de movemento, adaptados á idade e desenvolvemento dos nenos. Algúns dos elementos que exploraremos inclúen:

 1. Ritmo e Percusión: Descubrimos ritmos simples mediante o uso de instrumentos de percusión adaptados para as pequenas mans, promovendo a coordinación e o sentido do ritmo.
 2. Exploración Vocal: Animamos aos nenos para experimentar coas súas voces, explorando diferentes tonalidades, intensidades e ritmos a través de cancións e xogos vocais.
 3. Movemento Creativo: Utilizamos danzas e movementos corporais para expresar a emoción da música, desenvolvendo a coordinación e a conciencia espacial.
 4. Introdución a Instrumentos Musicais: Integramos instrumentos sinxelos e adaptados á idade para familiarizar aos nenos coa variedade de sons que a música ten para ofrecer.
Metodoloxía

A nosa metodoloxía céntrase na participación activa e a aprendizaxe experiencial, a través de xogos, historias musicais, cancións e actividades interactivas. Os nenos absorberán os conceptos musicais dunha maneira natural e divertida. Esforzámonos por crear unha contorna positiva e alentadora que nutra a confianza de cada neno, promovendo así un aprecio e unión coa música.

Clases de piano e teclado

A clase de piano e teclados está deseñada para proporcionar aos estudantes un enfoque da práctica do instrumento e profundar no coñecemento e comprensión do repertorio ligado ao piano e da música en xeral. Aínda que un piar importante da práctica do piano ten que ver, pola súa orixe, co repertorio clásico, dende Sonbeat optamos por un encontro tamén coas músicas modernas, xa que son completamente compatibles.

Co obxectivo de fomentar un aprendizaxe significativo e integral, as aulas concentran elementos que implican a técnica do instrumento, pero tamén o desenvolvemento auditivo, o coñecemento de diversos estilos e repertorios, a improvisación, a lectura de partituras e a teoría musical. Precisamente, o piano como instrumento harmónico, cunha compoñente visual importante, é un dos instrumentos privilexiados para achegarse á teoría musical dun xeito práctico e aplicado.

Exemplo de clase
Aínda que cada aula depende tamén do perfil do alumnado, partillamos neste apartado un exemplo de temporalización dunha clase que pode servir de orientación xenérica:
 1. No inicio, executamos exercicios técnicos e de quecemento ao tempo que se aprende e reflexiona sobre as sensacións corporais, as zonas do corpo implicadas ou os posibles focos de tensión muscular, entre outras cousas.
 2. A continuación, traballase o “paso de polgar” da técnica de escalas, ao tempo que se presenta o concepto de “escala maior” e se asenta o concepto teórico. Despois, a clase céntrase na práctica de pezas de diversos repertorios e principalmente dentro do gusto ou estilo do alumnado
 3. Por último, resérvase o final da clase para realizar actividades que permitan perder o medo e gañar soltura co instrumento ou coa música en xeral. Por exemplo a improvisación sobre música gravada, a composición en tempo real, a escoita activa de pezas musicais ou a aprendizaxe teórica a través de xogos, ben sexan físicos ou a través do ordenador (un exemplo orientado á crianzas, que podedes usar na casa, é a seguinte páxina web).
Obxectivos por nivel

Nivel Básico:

 1. Técnica: Coñecer e aplicar a técnica correcta do instrumento, fortalecendo os dedos, evitando tensións innecesarias, gañando independencia entre as mans e asegurando unha postura adecuada.
 2. Teoría Musical: Coñecemento básico de lectura de partituras, ritmos simples e comprensión da estrutura dunha canción. Introdución aos intervalos musicais.
 3. Repertorio e práctica: Aprender cancións sinxelas sen grandes saltos e coa utilización das dúas mans en patróns simples. Improvisar cun conxunto dado de notas adaptándose ao ritmo dunha canción ou backing track.

Nivel Medio:

 1. Técnica: Mellorar a velocidade e precisión na execución, así como aplicar patróns rítmicos máis complexos entre as dúas mans. Técnica de arpexios e técnica de escalas executada coas dúas mans. Fundamentos de interpretación como diversas articulacións, ornamentos, dinámicas e rubatos ou cambios de tempo.
 2. Teoría Musical: Comprender as escalas maiores e menores, así como o concepto de “modo”. Comezar a recoñecer auditivamente intervalos e tipos de acordes básicos (maiores, menores, aumentados e diminuídos). Profundar na medida do posible en conceptos harmónicos.
 3. Repertorio: Interpretar cancións máis complexas e de maior duración, así como improvisar respondendo a estímulos propostos polo profesor ou pola propia música.

Nivel Avanzado:

 1. Técnica: Dominar técnicas avanzadas como os arpexios e as polirritmias. Comprender, e aplicar, fundamentos de interpretacións complexos coma a xestión de diferentes articulacións en cada man, ou de varios planos dinámicos en simultáneo (unha man toca forte e a outra piano).
 2. Teoría Musical: Estudar modulacións, harmonías avanzadas, análises de composicións musicais, polirritmos e estructuras melódicas e motívicas.
 3. Repertorio: Interpretar pezas musicais desafiantes, explorando estilos diversos como o jazz, a música latina ou pezas complexas de música clásica. Fomentar a improvisación e a composición nun nivel avanzado.
Metodoloxía

1. Introdución e Fundamentos:

Anatomía do Piano e diferencias cos teclados:
Compoñentes Principais: Detallaranse as partes principais do piano para lograr unha comprensión do seu funcionamento.
Pros e contras dun piano acústico ou un teclado eléctrico. Os diversos usos en función dos estilos musicais. A posibilidade da produción musical a través dos teclados e o uso de moi diversos sons.
Percepción do corpo: Comprender a simetría das mans, o funcionamento dos dedos e os seus ligamentos e percibir todas as partes do corpo implicadas na práctica instrumental.

2. Técnica e Execución:

Postura e Técnica:
Postura Corporal: Salientarase a importancia dunha postura correcta para evitar tensións e facilitar o fluxo de movemento.
Posición da man e dos dedos: Instruirase sobre como colocar adecuadamente a man e os dedos para lograr unha execución fluída e precisa.
Técnicas de dixitación: Practicaranse, como quecemento, diversas combinacións de dedos co fin de gañar forza e independencia, así como traballar a correcta colocación da man.

Escalas e Melodías:
Escalas Maiores e Menores: Exploraranse escalas básicas para mellorar a destreza e asimilar con naturalidade o paso de polgar e a súa importancia crucial na técnica pianística.
Melodías Simples: Introduciranse melodías simples para aplicar estes exercicios de técnica a realidades musicais específicas.

3. Teoría Musical:

Lectura e Interpretación:
– Lectura de partituras: Instruirase na lectura básica de partituras tanto en clave de sol como en clave de fa, comezando con exercicios sinxelos e avanzando gradualmente. O obxectivo a acadar é a capacidade de executar lecturas a primeira vista e facilitar a aprendizaxe rápida de novas pezas musicais a través da partitura.
Notación Musical: Familiarizarase aos estudantes coa notación musical, símbolos de acordes e estruturas de cancións.

Harmonía e Progresións:
– Progresións de Acordes: Estudaranse progresións de acordes comúns en diferentes xéneros musicais, analizando a súa estrutura e función.
– Teoría Harmónica: Introduciranse conceptos de harmonía, dende as máis sinxelas triadas ata a inclusión de sétimas, así como a noción das funcións tonais (tónica, dominantes e subdominantes).

4. Repertorio:

Estilos musicais e creatividade:
Exploración de Xéneros: Seleccionaranse cancións de diversos estilos (clásico, folk, rock, blues, pop) para adaptar e practicar as técnicas aprendidas.
– Creación Musical: Fomentarase a creatividade e expresión persoal, animando aos estudantes para adaptar e crear as súas propias versións de cancións.

Nesta metodoloxía proporciónase un enfoque estruturado e progresivo para as clases de piano, garantindo unha aprendizaxe integral que abarca desde os fundamentos técnicos ata a interpretación musical avanzada.

Clases de ukelele

A clase de ukelele está deseñada para ofrecer aos estudantes unha introdución práctica e teórica a este encantador instrumento de corda. Enfocarase en desenvolver habilidades básicas de execución, comprensión teórica e exploración de diferentes estilos musicais. Cada sesión estruturarase en exercicios prácticos, teoría aplicada e práctica en conxunto para garantir unha aprendizaxe divertida e efectivo.

Obxectivos por nivel

Nivel Básico:

 1. Técnica: Aprender a postura correcta, afinación do ukelele e execución de acordes básicos.
 2. Teoría Musical: Coñecer a anatomía do ukelele, lectura básica de tablaturas e comprensión de ritmos elementais.
 3. Repertorio: Dominar cancións simples utilizando acordes básicos e patróns de rasgueo.

Nivel Medio:

 1. Técnica: Mellorar a fluidez e precisión na execución, introducir técnicas como o fingerpicking e rasgueo de man e pua avanzado.
 2. Teoría Musical: Profundar en escalas e arpegios aplicados ao ukelele, entender progresións de acordes e estruturas de cancións.
 3. Repertorio: Interpretar cancións máis complexas, abordando diferentes estilos musicais como o rock, folk e pop.

Nivel Avanzado:

 1. Técnica: Dominar técnicas avanzadas como o campaneo, arpegios rápidos e patróns rítmicos complexos. Enfocarse na interpretación expresiva.
 2. Teoría Musical: Explorar harmonías avanzadas, modulacións e técnicas de improvisación no contexto do ukelele.
 3. Repertorio: Abordar pezas musicais desafiantes, experimentar con diferentes estilos e fomentar a creatividade musical. Desenvolver habilidades para a composición e arranxo.
Metodoloxía

1. Introdución ao Ukelele:

Anatomía do Ukelele:
– Compoñentes Principais: Detallaranse as partes esenciais do ukelele, desde o corpo ata o clavijero, explicando a súa función na produción do son.
– Mantemento Básico: Ensinaranse técnicas de coidado e mantemento, como a limpeza, afinación e cambio de cordas.

Postura e Afinación:
– Postura Corporal: Salientarase a importancia dunha postura adecuada para facilitar a execución e comodidade ao tocar.
– Afinación: Instruirase sobre as técnicas básicas de afinación do ukelele, utilizando afinadores e métodos auditivos.

2. Técnica e Execución:

Acordes e Rasgueo:
– Acordes Básicos: Introduciranse acordes fundamentais e formas básicas para familiarizar aos estudantes coa digitación e cambios de acordes.
– Patróns de Rasgueo: Ensinaranse diversos patróns de rasgueo, desde os máis simples ata patróns avanzados, para mellorar o ritmo e coordinación.

Fingerpicking e Técnicas:
– Fingerpicking: Introduciranse técnicas de fingerpicking para enriquecer a sonoridade e textura musical do ukelele.
– Campaneo e Arpegios: Practicaranse técnicas de campaneo e arpegios para diversificar as posibilidades sonoras e melodiosas.

3. Teoría Musical:

Conceptos Básicos:
– Lectura de Tablaturas: Instruirase na lectura básica de tablaturas e diagramas de acordes, facilitando a interpretación de cancións e exercicios.
– Escalas e Acordes: Introduciranse conceptos básicos de teoría musical, como escalas e progresións de acordes, adaptados ao ukelele.

Ritmo e Musicalidade:
– Ritmo e Tempo: Practicaranse exercicios de ritmo e tempo para mellorar a precisión e fluidez na execución.
– Dinámica e Expresión: Fomentarase o desenvolvemento de habilidades de dinámica e expresión para interpretar pezas musicais con maior sentimento e emoción.

4. Repertorio:

Exploración de Estilos:
– Diversidade Musical: Seleccionaranse e adaptarán cancións de diferentes estilos (hawaiano, folk, pop, reggae) para practicar e aplicar as técnicas aprendidas.
– Creación Musical: Animarase aos estudantes para experimentar coa improvisación e composición, fomentando a creatividade e expresión persoal no ukelele.

Nesta metodoloxía detallada ofrécese un enfoque estruturado e progresivo para as clases de ukelele, garantindo unha aprendizaxe integral que abarca desde os fundamentos técnicos ata a interpretación musical avanzada.

Goza do proceso de descubrimento e desenvolvemento de habilidades musicais co doce son do ukelele!